สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ผิด
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ
3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) 
ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-227526-9 ต่อ 210
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นวันและเวลาราชการ
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินโดยใช้ QR CODE  ระบบบออนไลน์ ได้ทุกธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2566  ภายในเวลาที่กำหนด  
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : จังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง www.lpho.go.th
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ หลังจากได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไป ที่เว็บไซต์ https://lpho.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-227526-9 ต่อ 210
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob